Bestyrelsen for LUNDERSKOV RUNNERS


Formand – Klaus Detlef

klaus@lunderskovrunners.dk

Kasserer – Anja Bjerregaard

Bestyrelsesmedlem – Claus Hagedorn Schultz

Bestyrelsesmedlem – Laura Glans 

Bestyrelsesmedlem – Ellen Nielsen

Suppleant – Jette Palmelund Samsøe

——

Send en mail til bestyrelsen på bestyrelse@lunderskovrunners.dk

Vedtægter for Lunderskov RUNNERS

§1 Foreningens navn

1.1 Lunderskov RUNNERS

§2 Foreningens hjemsted

2.1 Kolding Kommune

§3 Foreningens formål

3.1 Foreningens formål er igennem et attraktivt fællesskab at skabe et fundament hvor flest mulige borgere i Lunderskov får muligheden for, og lysten til, at snøre løbeskoene og skabe nogle gode fælles løbeoplevelser igennem foreningens aktiviteter, og derigennem fremme den enkeltes mulighed og ønske for motion og bevægelse.

§4 Medlemskab

4.1 Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når medlemskabet er registreret.

4.2 Medlemskab af foreningen forudsætter betaling af kontingent.

4.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.

§5 Kontingent

5.1 Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling og oplyses på klubbens hjemmeside. Kontingentet betales helårligt og gælder for regnskabsåret.

5.2 Bestyrelsen opkræver kontingent og fastlægger betalingsterminer og opkrævningsform.

5.3 Såfremt et medlem ikke betaler kontingent rettidigt, og ikke har betalt efter at være blevet rykket, slettes den pågældende som medlem. Sådant ophør af medlemskabet kan ikke kræves indbragt for generalforsamlingen.

5.4 Bestyrelse, trænere, løbeværter og hjælpere kan holdes kontingentfri. Beslutningen herom træffes af bestyrelsen.

§6 Generalforsamlingen

6.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

6.2 Generalforsamlingen indkaldes via e-mail til alle medlemmer og/eller opslag på foreningens hjemmeside/Facebook-side med mindst 3 ugers varsel.

Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af april.

6.3 Forslag til dagsordenen sendes til bestyrelsen senest 14 dage før og medlemmerne skal have kendskab til den endelige dagsorden senest 8 dage før.

6.4 Stemmeret: Alle medlemmer, der er fyldt 15 år har stemmeret.

6.5 Alle medlemmer, der er fyldt 18 år, kan vælges til bestyrelsen.

6.6 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis dirigenten bestemmer det eller 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle personvalg.

6.7 Generalforsamlingens dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse og suppleant
 7. Valg af revisor 

6.8 Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen helt eller delvist afvikles digitalt, hvis forhold gør det umuligt at afvikle generalforsamlingen som et fysisk møde.

§7 Ekstraordinær generalforsamling

7.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling når mindst 20% af medlemmerne ønsker det.

7.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling.

§8 Bestyrelsen

8.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.

8.2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer der efter generalforsamlingen fordeler posterne mellem sig, med minimum en formand og en kasserer.

8.3 Bestyrelsen vælges for 1 år og kan genvælges.

8.4 Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny.

8.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

§9 Regnskab/økonomi

9.1 Regnskabsåret er kalenderåret (regnskabsperioden er 1/1-31/12).

9.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet.

9.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.

§10 Tegningsret

10.1 Det er formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen kan give et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage dispositioner på vegne af foreningen.

10.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§11 Vedtægtsændringer

11.1 Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

§12 Opløsning af foreningen

12.1 Foreningen kan opløses på en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede. Der kræves mindst 3/4 af de afgivne stemmer for at forslaget kan vedtages. Hvis det nødvendige flertal på 3/4 for en opløsning opnås, men med under halvdelen af medlemmerne til stede, indkaldes til endnu en ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning om foreningens opløsning kan vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte.

12.2 I tilfælde af opløsning gives foreningens eventuelle overskud til en forening godkendt jævnfør folkeoplysningsloven i Kolding Kommune, som besluttes på den opløsende generalforsamling.

12.3 Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 1. marts 2022.

Stiftende generalforsamling 2022

Referat fra stiftende generalforsamling i Lunderskov RUNNERS i Lunderskov Hallens Cafeteria, tirsdag den 1. marts 2022 kl. 19.00 – 21.00 

Dagsorden til stiftende generalforsamling:

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Fortælling: Kort om Lunderskov RUNNERS, hvorfor vi ønsker at blive en forening og fordele ved en forening.
 5. Vision/mål: Hvordan ser Lunderskov RUNNERS ud om et år? Hvilke aktiviteter ønsker vi at tilbyde? Hvor stor er kredsen af medlemmer?
 6. Vedtægter: Gennemgang af forslaget til vedtægter
 7. Valg af bestyrelse: Foreslå og valg af medlemmer til bestyrelsen
 8. Valg af revisor: Foreslå og valg af revisor
 9. Eventuelt

—–

Punkt 1-3

Klaus bød velkommen til de ca. 15 personer som havde valgt at deltage i den stiftende generalforsamling, gennemgik dagsordenen, og påtog sig rollen som dirigent og referant.

Punkt 4-5

Klaus gav en gennemgang af Lunderskov RUNNERS, løbefællesskabets aktiviteter frem til i dag, foreningens formål, visioner og mål, og fortalte kort om løbeskolen ”RUNFORFUN” hvor 29 personer har tilmeldt sig et 12 ugers program, med formålet at lære at løbe 5 kilometer.

Hele præsentationen kan ses her:

www.lunderskovrunners.dk/Om_Lunderskov_RUNNERS_2022.pdf

Punkt 6

Oplægget til vedtægterne blev gennemgået, og der blev vedtaget enkelte ændringer ift. oplægget. Ændringerne ift. oplægget kan ses med rødt her:

www.lunderskovrunners.dk/Vedtaegter_for_Lunderskov_RUNNERS_tilrettet.pdf

Ift. §5 Kontigent i vedtægterne, blev det vedtaget at kontigentet for 1. år bliver på 300,- som også vil inkludere en løbe t-shirt. Som det fremgår af vedtægterne, så er det bestyrelsen der fastlægger betalingsterminer.

Punkt 7

Fem personer havde på forhånd tilkendegivet at de ville gerne ville være en del af bestyrelsen, og til mødet meldte yderligere en sig på banen, så i bestyrelsen kom: Klaus Detlef, Ellen Nielsen, Jette Palmelund Samsøe, Anja Bjerregaard, Claus Hagedorn Schultz og Laura Glans. Anja varetager posten som kasserer og Jette bliver supplant. Bestyrelsen konsoliderer sig endelig i slutningen af marts.

Punkt 8

Som revisor blev valgt Susanne Truelsen.

Punkt 9

Der blev spurgt ind til hvad tankerne var omkring mulighederne for træning for mere etablerede løbere, og hvilke planer der var omkring det. Svaret fra Klaus var at det er ønskeligt at Lunderskov RUNNERS kan favne bredt, men der pt. ikke er planlagt hvilke træninger der bliver tilbudt, udover RUNFORFUN. Det vil være en del af bestyrelsens opgaver at arbejde at kigge ind i kommende træninger og attraktive tilbud for foreningens medlemmer.

I samme omgang blev der også spurgt ind til hvad kontigentet ville blive brugt til. Der er som udgangspunkt ikke besluttet konkrete aktiviteter; men kontigent vil kunne bliver brugt f.eks. på udgifter ifm. fællesture; men det vil også være bestyrelsen der vil kigge ind i aktiviteterne og hvordan kontigentet bedst mulig anvendes til glæde for medlemmerne, ligesom en del af kontigentet vil blive brugt på en løbe t-shirt.

 

Kontingent

Et medlemsskab af Lunderskov RUNNERS for sæsonen 2022/23 gælder frem til 31. maj 2023 og koster 150,-

Se her hvordan du opretter dig som medlem i Lunderskov RUNNERS, og efterfølgende modtager en betalingsopkrævning for dit årsmedlemsskab